Ett mittenparti

Liberalerna är ett mittenparti stadigt förankrat i alla regioner på Åland, med en pragmatisk syn på utvecklingen av självstyrelsesystemet. Liberalerna har medlemmar över hela Åland och lokalavdelningar i de flesta åländska kommuner. Partiarbetet leds av en partistyrelse som sammanträder vid behöv samt ett Partiråd som sammanträder varannan månad. De övergripande besluten tas av partiets höst- och vårmöten. Liberalerna är representerade i de flesta kommuners styrande organ och har sju mandat i Ålands lagting.


Trygghet och utveckling

Liberala värderingar: alla människors lika värde, frihet under ansvar och jämställdhet, ligger till grund för vår verksamhet. Var och en ansvarar själv för att forma sitt liv och politikens och samhällets roll är att skapa förutsättningar för människors aktiviteter.

Politikerna skall inte styra människors liv men för att alla skall ha likvärdiga möjligheter krävs ett solidariskt tänkesätt och insatser från samhällets sida för att balansera upp ojämlikheter.


Hela Åland

Liberalerna arbetar för hela Åland. De olika regionerna bildar en helhet vilket är en stor styrka för landskapet. Vi vill med vår politik bevara helheten och balansen mellan stad, landsbygd och skärgård. En fortsatt utveckling av de olika regionerna förutsätter en solidarisk ekonomisk politik.


Säker självstyrelse

Liberalernas utgångspunkt är självständiga människor på ett självstyrt Åland. Med självstyrelsen som grund har det åländska samhället utvecklats till ett modernt nordiskt välfärdssamhälle. Den stegvisa utvecklingen av självstyrelsesystemet skall utgå ifrån människornas behov. Överföringar av behörighetsområden skall ske efter noggranna överväganden och med syftet att skapa ännu bättre möjligheter för människorna på Åland.

Partiprogrammet


Lilberalernas partiprogram, antaget 19 augusti 2015, kan laddas ner här!
Du kan också läsa en kortversion av vårt program i punktform nedan.
Valprogrammet 2015 hittar du här!

Liberal politik i punktform


Partiprogrammet i kortversion.

Självstyrelse- och språkpolitik
 •  Liberalerna är drivande och tongivande i det fortsatta arbetet med självstyrelselagsreformen.
 • Uppgifterna för landskapets språkråd bör tydliggöras, stärkas och lagfästas.
 • Nätbaserad hemspråksundervisning i grundskolan införs.
 • Undervisning i svenska för inflyttade på olika nivåer utvecklas.
 • Finansieringssystemet för public service revideras och moderniseras.
Kultur, idrott och fritid
 • Bomarsundsområdet utvecklas som kulturhistoriskt besöksmål.
 • Musikinstitutets utgör navet i en åländsk kulturskola som innehåller musik, dans och kompletteras med teater.
 • Ett projekt ”Den kulturella skolryggsäcken” startas i de åländska grundskolorna.
 • Alla barn ska ha möjlighet att utöva kultur- och idrottsintressen samt andra fritidsintressen. Avgifter och kostnader får inte bli för höga.
 • Idrottsföreningar, tredje sektorn och friskvårdsföretag bör uppmuntras och stödjas för att ordna akti-viteter för både juniorer och seniorer samt för utbildning av kompetenta ledare.
Jämställd och jämlik
 •  För att tydliggöra barns och ungdomars rättigheter används barnkonsekvensanalys i det politiska beslutsfattandet.
 • Medborgardialogen bör utvecklas på kommunal- och landskapsnivå.
 • Jämställdhetsarbetet i attitydförändrande syfte ska gå vidare och utvecklas i barnomsorg och skola.
 • Mödrautbildningen omstruktureras till föräldrautbildning med ett attitydförändrande arbete som syftar till att stärka relationen mellan fäder och barn.
 • Arbetsvärdering, lika lön för likvärdigt arbete har högsta prioritet.
 • Föräldraledigheten borde reformeras enligt den isländska modellen, 1/3 åt respektive förälder samt 1/3 att disponera fritt. Även hemvårdsstödet ska stimulera jämställdheten.
 • Operation kvinnofrid fortsätter och utvecklar sitt arbete. Även barn som upplever våld inom familjen är brottsoffer.
Utbildningspolitik
 • Elever med annat modersmål än svenska ska kunna utveckla och fördjupa sina kunskaper i moders-målet. Läroplanen kompletteras och system med möjligheter till nätbaserad undervisning i olika språk utvecklas.
 • Vi behöver en ny grundskolelag där rättigheter för elever i behov av stöd och stödundervisning tydliggörs. Viktiga komponenter är också elevinflytande och rätten till en trygg studiemiljö. Förtydliganden beträffande att undervisningen är avgiftsfri. Religionsundervisningen ska inte vara föremål för valbarhet och tyckande. Alla barn borde få samma undervisning i livsfrågor och de skilda religionernas innehåll.
 • Elevvårdspersonal, kuratorer och psykologer, samordnas över kommungränser till en gemensam elev-hälsa.
 • Rättigheterna för de barn som får hemundervisning måste tydliggöras.

Gymnasiet

 • Gymnasialstadiereformen utvärderas och lagstiftningen revideras gemensamt med lärare, studeranden och arbetsmarknaden.
 • Elever med anpassad läroplan måste få plats på gymnasialstadiet.
 • Gymnasialstadiet behöver fler speciallärare.
 • En ungdomsgaranti utvecklas med utbildningsgaranti, orientering och stöd i arbetslivet, språkutbildning för inflyttade barn och ungdomar, uppsökande ungdomsverksamhet och rehabilitering för att trygga ungdomars möjlighet till en meningsfull sysselsättning.
 • Anställningsgraden efter de yrkesförberedande utbildningarna ska mätas och linjer med låg anställningsgrad ska utvecklas i samråd med näringslivet.

Högskola, vuxenutbildning, den fria bildningen

 • Valideringssystemet utvecklas och systematiseras för att ta tillvara människors utbildningar, arbetserfarenheter och kompetenser.
 • En expansion av Högskolan, t.ex. genom att locka studeranden utifrån, är bra närings- och utbildningspolitik.
 • En nära dialog med utbildningen och näringslivet är nödvändig för att utbildningen även ska motsvara arbetsmarknadens behov.
Ekonomi, företagande, sysselsättning och välstånd
 • Tillväxt och hållbarhetsfond inrättas med paf-medel. Den ska stimulera näringslivet och en grön eko-nomi.
 • En klar målsättning att kvinnligt företagande ska öka
 • De kulturella och kreativa samt service- och tjänstenäringarna ska stimuleras och växa
 • Näringsrätten moderniseras och förenklas
 • Upphandlingslagstiftning revideras, tydliga spelregler och långsiktighet krävs.
 • Servicesedlar införas för att stimulera företagande inom hälso- och omsorgssektorn.
 • Skattebehörigheten ska användas som ett instrument för att bedriva egen skattepolitik, exempelvis genom att kunna göra avdrag för studielån.
 • Utveckla snabba stödsystem som förbättrar stödmottagarens likvida situation i inledningsskedet av företagandet eller projektet
 • Utöka möjligheterna till lånegarantier
 • De landskapsanställda ska uppmuntras till att utveckla verksamheten. Möjlighet till distans- och flex-arbete ska öka. Ordinarie- och heltidsanställningar ska vara norm.
 • På gymnasialstadiet ska det finnas valbara kurser i entreprenörskap och företagande.
Service- och kommunstrukturer
 • Vissa sociala områdena samordnas under landskapet i nära samarbete med ÅHS.
 • Landskapsandelssystemet driver på och stimulerar samarbete mellan kommunerna genom ekonomiska morötter samtidigt som jämlik service garanteras.
 • Fördelar och nackdelar med kommunalt samgående klargörs i brådskande ordning för att nå en hållbar lösning och trygga medborgarservicen.
Hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialpolitik
 • Förebyggande hälsovård och en personcentrerad vård är viktig för alla ålderskategorier
 • Rådgivning för äldre utvecklas, både förebyggande råd och stöd samt medicinsk rådgivning
 • Fokus på psykisk ohälsa bland hela befolkningen
 • En nollvision för självmord införs
 • De som arbetar inom äldreomsorgen fortbildas inom det geristriska området kontinuerligt.
 • En strategi för tandvården bör utarbetas
 • Vi vill satsa på sjukvårdspersonalen, offensiv personalrekrytering, modern och jämställd lönepolitik, fortbildning
 • Äldreomsorgen kvalitetssäkras och en äldreomsorgslag utarbetas
 • Närståendevårdarnas situation kartläggs och behovet av stödåtgärder utreds.
 • Genom samarbete och forskning på Högskolan på Åland kan man genomföra riktade och effektiva in-satser.
Ett hållbart samhälle
 • Hållbar utveckling ska utgöra en naturlig del av allt beslutsfattande.
 • Vid offentlig upphandling ska tydliga hållbarhetskriterier ställas och långsiktigt hållbara produkter och lösningar ska premieras.
 • Utsläppen till Östersjön av fosfor och kväve måste minska och åtgärderna i vattenskyddsprogram-met fullföljs.
 • Alla har rätt till rent vatten. Dricksvattenförsörjningen måste säkras och skyddas. Förutsättningar-na för fler yt- och grundvattentäkter behöver tryggas för framtiden.
 • Ett projekt ”Giftfria daghem” genomförs
Kommunikationer, infrastruktur, regionalpolitik

Fiber/internetlösningar över hela Åland och därmed en möjlighet till distansarbete.

Kortruttsplanen verkställs i prioriterad ordning.

Samhällsplaneringen effektiveras och samordnas.

Införande av byggnormer som innebär mera hållbara lösningar vid nyproduktion, t.ex. solpaneler.

Historia


Liberalernas på Ålands historia i korthet.

Partiväsendet på Åland uppstod på grund av motsättningar mellan stad och landsbygd. I slutet av 1960-talet bildades därför Landsbygdens och Skärgårdens valförbund (LoS) för att tillvarata landsbygdens och skärgårdens intressen. I Mariehamn fanns Mittenliberalerna som bildades år 1968 på initiativ av Helge Sölgén och Alarik Häggblom.
År 1975 bröt sig de som blev LoS Liberalerna, ur Landsbygdens och Skärgårdens valförbund . Efter valet 1978 gick LoS Liberalerna ihop med Mittenliberalerna i Mariehamn och blev under namnet Liberalerna på Åland takorganisation för de lokalavdelningar som småningom bildades i kommunerna.
Liberalerna har lokalavdelningar i de flesta åländska kommunerna. I staden representeras partiet av Mariehamnsliberalerna. Liberalerna har idag sexhundraåttio medlemmar, och är därmed det ena av de två största partierna på Åland.
Partiarbetet leds av en partistyrelse som sammanträder en gång i månaden samt ett verkställande utskott som sammanträder varannan vecka. De övergripande besluten tas av partiets höst- och vårmöten.
Liberalerna har sedan senaste lagtingsval hösten 2011 sex platser i Ålands lagting.

Pin It on Pinterest